یک دلال ارز با 3000 دلار در تهران دستگیر کنید

[ad_1]


سرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به نظارت پلیس در بازار ارز و ارتباط با سودجویان و دلالان گفت:

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>