برای شیوع آلودگی به مردم ، زنان معتاد باید عقیم شوند / این زنان خود خواهان عقیم سازی هستند
عقیم سازی داوطلبانه زنان معتاد و کارتن خواب ها طرحی است که علیرغم استقبال زنان معتاد ، هر دو

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>