تورم ماهانه دهک ها در نوامبر 99 | آخرین خبرها

تورم ماهانه دهک ها در نوامبر 99 |  آخرین خبرها


5fba387b2561a_2020-11-22_13-37

فشار افزایش قیمت ها بر فقیرترین خانوار حدود چهار برابر فشار بر خانوارهای ثروتمندتر است.

فشار افزایش قیمت ها بر فقیرترین خانوار حدود چهار برابر فشار بر خانوارهای ثروتمندتر است.

آخرین اخبار (khabarfoori.com)

5fba387b2561a_2020-11-22_13-37

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>