قانونگذاران طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ دسته جمعی استعفا می دهند چین


وقفه

استعفاهای گسترده پس از آن صورت گرفت که دولت هنگ کنگ چهار نماینده پارلمان را به دلیل تهدیدهای امنیتی رد صلاحیت کرد.

تمام سیاستمداران طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ روز چهارشنبه ، تنها ساعاتی پس از رد صلاحیت چهار قانونگذار مخالف دولت به اتهام “به خطر انداختن امنیت ملی” ، از قانونگذاری این شهر استعفا دادند.

اخراج این چهار سیاستمدار پس از آن صورت گرفت که پارلمان چین قطعنامه ای را تصویب کرد که به دولت این شهر اجازه می دهد نمایندگانی را که از استقلال هنگ کنگ حمایت می کنند ، با قدرت های خارجی تبانی می کند یا امنیت ملی را تهدید می کند ، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ها. .

نسبتا …Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>